תקנות

shredder
טור ב` טור א` חלק ח` - כללי 1. הנהלת משרד ממשלתי לצמיתות (1) כל תיקי לשכת שר או סגן שר, לרבות העתקי המכתבים היוצאים, המתויקים בסדר כרונולוגי, למעט: א. תיקים בעניינים מנהליים וכספיים בענייני משק ומנגנונים שתקופות החזקתם קבועות בתקנות כ"תעודות שגרתיות"; ב. פרוטוקולים, סדרי יום ונספחים של ישיבות הממשלה ושל ועדות שרים, שאין ... המשך קריאה
15 בספטמבר 2015רונן כהן צמח
סריקת מסמכים מקצועית
1. תקנות העדות (העתקים צילומיים), תש"ל- 1969 מאז שנת 2006 נפתחה סוף סוף הדרך לביעור מסמכים והסתפקות בהחזקתם בצורה סרוקה. תקנות העדות (העתקים צילומיים), תש"ל- 1969 אשר התייחסו במקורן בעיקר לטכנולוגיה המיושנת של מיקרופיש, עודכנו ב 2006 באופן המאפשר בתנאים מסוימים לבער מסמכים מקוריים ולהציג בבוא הצורך הדפסה של מסמך סרוק ... המשך קריאה
15 בספטמבר 2015רונן כהן צמח
law
בתוקף סמכותה לפי סעיף 109 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961, מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:1. הגדרות בכללים אלה - "חומר ארכיוני" - כל מסמך שבידי עורך דין עקב טיפולו בענין לקוחו, בין שערך אותו ובין שנמסר למשרדו; "מסמך" - כל כתב על גבי נייר או על גבי ... המשך קריאה
15 בספטמבר 2015רונן כהן צמח
income-tax
בתוקף סמכותי לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה, אני מורה לאמור: פרק א`: כללי 1 . בהוראות אלה - "אזור" - כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה; "מערכת חשבונות" - ספרי חשבון ותעוד אשר נישום חייב לנהל לפי הוראות אלה, ואם ספרים ותיעוד כאמור מנוהלים באמצעות תוכנת מחשב, ובלבד שהם מערכת חשבונות ממוחשבת; "מערכת חשבונות ממוחשבת" ... המשך קריאה
15 בספטמבר 2015רונן כהן צמח
medical
תקנות בריאות העם (שמירת רשומות), תשל"ז 1976- 1במידה ונתקלתם בקושי בקבלת העתק של רשומתכם הרפואית לחצו כאן מלאו את הפרטים ואנו נטפל בנושאבתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ט) לפקודת בריאות העם, 1940, אני מתקין תקנות אלה:
15 בספטמבר 2015רונן כהן צמח
folders
על פי חוק הארכיונים משנת 1955, מוטלת על מוסדות המדינה,דהיינו משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות,עיריות,מועצות,רשויות מקומיות וכד` ליזום הפקדה של רשומות ומסמכים בלתי פעילים שמיועדים לשמירה לצמיתות בשל ערכן המנהלי,המשפטי או המחקרי, בגנזך המדינה. החוק מתייחס בעיקר למסמכים מנייר המאורגנים בתיקים. אולם גם הפקדת חומר אחר כגון:תצלומים,מפות,סרטים,תקליטורים וכד` תתבצע בהתאם לאופיו של החומר.
15 בספטמבר 2015רונן כהן צמח
archive
מתוך הנחיות גנזך המדינה להכנת חומר ארכיוני להפקדה.כללי:מתוקף חוק הארכיונים ועדכוניו השונים , חלה חובה על משרדי ממשלה , רשויות מקומיות ויחידות סמך ממשלתיות לנהוג על פי כללי והנחיות גנזך המדינה בכל הנוגע לשמירת חומר וכן לצורת העברתו להפקדה לצמיתות לגנזך המדינה. כללים אילו חלים גם על חברות ארכיב אשר מאחסנות ... המשך קריאה
15 בספטמבר 2015רונן כהן צמח